.RU

Налоговое регулирование предпринимательства на Украине

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економічний факультет

Кафедра теоретичної та прикладної економіки Реферат

з предмету “Підприємництво”

на тему: “Податкове регулювання підприємництва в Україні”

Виконав:Студент 2 курсу Спеціальністі “Економіка підприємства”

Доманський Є.В.

Київ - 2003

План

Вступ …………………………………………………………………………… 2

1. Соціально-економічне значення підприємництва……………………….. 3

2. Функції підприємництва в умовах перехідної економіки……………….. 4

3. Державне регулювання підприємництва…………………………………. 6

3.1. Загальна характеристика державного регулювання підприємництва. 6

3.2. Податкове регулювання підприємництва в Україні…………………. 7

Висновки………………………………………………………………………... 10

Література………………………………………………………………………. 12

Додатки…………………………………………………………………………. 13

Вступ

Формування ринкової системи господарювання в Україні пов'язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Один із перспективних напрямів створення кокурентно-ринкового середовища – розвиток малого підприємництва. Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішим компонентом ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох велеких, середніх та малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічний елемент у структурі народного господарства – мале підприємництво.

В умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів саме суб'єкти малого підприємництва, які не потребують великих стартових інвестицій, характеризуються швидкою окупністю витрат, більш активні в інноваційній діяльності, здатні за певної підтримки стимулювати структурну перебудову економіки, розвиток економічної конкуренції, сприяти послабленню монополізму, створювати додаткові робочі місця, забезпечувати широку свободу вибору, насичувати ринок товарами та послугами.

Перехід до ринкових відносин пов'язаний із формуванням “середнього класу” як найбільш мобільної і вагомої верстви населення, що є важливим елементом сучасного цивілізованого суспільства. Саме мале підприємництво – джерело формування “середнього класу”, а також вихідна соціально-економічна база відтворення на розширеній основі ефективних виробничих відносин.

В умовах формування ринкового господарства, інституціональних змін в економіці України, радикальних змін у відносинах власності проблема становлення і розвитку малого підприємництва набуває неабиякого значення. Актуальність дослідження проблем малого підприємництва посилюється також і тим, що повільність та суперечливість просування України шляхом ринкових реформ значною мірою зумовленні саме недооцінкою ролі та значення малого підприємництва як структуроутворюючого елемента ринкової економіки.

1. Соціально-економічне значення підприємництва.

Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох велеких, середніх та малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є мале підприємництво.

Набутий власний досвід, позитивні результати розвитку малого і середнього підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування економічних систем, свідчать про те, що мале підприємництво є одним із засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, розвиткку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами. А малі підприємства за певних умов і за підтримки з боку держави – тенденційно інноваційні, гучкі й витратоефективні.

Мале підприємництво є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор історично і логічно відіграв роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Воно було первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючою роль в історії становлення економіки конкуренто-ринкового типу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого підприємництва набувають особливого значення для країн, які шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Здатність малого підприємництва до структуроутворення ринку висуває завдання його відродження і спрямовує до першочергових заходів реформування екноміки України на її перехідному етапі.

У структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються мале, середнє та велике підприємництво. Але, на відміну від двох останніх, мале підприємництво є вихідним, найбільш чисельним, а тому і найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьма видами підприємництва зумовлені різним рівнем суспільного поділу праці, характером спеціалізації та усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу.

Роль малого підприємництва у житті суспільства:

- є одним із провідних секторів ринкової економіки (за даними ООН, малі й середні підприємства забезпечують робочими місцями майже 50% працюючого населення усього світу, при цьому обсяг виробництва в цьому секторі в різних країнах становить від 33% до 66% ВВП);

- формується на засадах дрібнотоварного виробництва;

- визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісні характеристику ВВП;

- здійснює структурну перебудову економіки, характеризується швидкою окупністю витрат, свободою ринкового вибору;

- забезпечує насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту;

- забезпечує реалізацію інновацій;

- створює нові робочі місця;

- має високу мобільність, раціональні форми управління

- формує новий соціальний прошарок підпрємців-власників;

- сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції.

2. Функції підприємництва в умовах перехідної економіки.

Роль і місце малого підприємництва в націонільній економіці найкраще проявльється у властивих йому функціях. Функції малого підприємництва у стабільній ринковій економіці:

· зачний внесок в формування конкурентного середовища. Відомо, що в умовах вільної ринкової економіки конкуренція є відображенням відносин змагання між господарськими елементами, коли їхня самостійна діяльність ефективно обмежує можливості кожного з них вплинути на загальні умови обігу товарів на даному ринку, а також стимулює виробництво тих товарів, яких потребує споживач, тоді діяльність учасників ринкових відносин набуває динамічного характеру, вона пов'язана з економічною відповідальністю та ризиком підприємця, що перетворює його в своєрідний соціальний двигун економічного розвитку;

· мале підприємництво, оперативно реагуючи на зміни кон'юнктури ринку, надає ринковій економіці необхідної гнучкості;

· величезним є внесок малого підприємництва у здійснення прориву у багатьох важливих напрямках НТП (електроніки, інформатики тощо);

· мале підприємництво робить вагомий внесок у розв'язання проблеми зайнятості. Ця функція проявляється у здатності малого підприємництва створювати нові робочі місця під час циклічних спадів та структурних зрушень економіки;

· важлива функція малого підприємництва полягає в пом'якшенні соціальної напруги і демократизації ринкових відносин, бо саме воно є фундаментальною основою формування середнього класу.

Зазначені функції малого підприємництва набувають ще більшого значення для перехідного стану економіки. Специфічними функціями цього сектору економіки, що проявляються під час реформування соціально-економічної системи у постсоціалістичний період є:

- сприяння у формуванні числених суб'єктів ринкового господарства, насамперед у створенні ефективного недержавного сектору економіки, орієнтованого на попит, конкуренцію тощо; стимулювання ділової активності населення та народження нової соціальної верстви підприємців-власників, які становлять соціальну базу реформ, забезпечують стабільність суспільства;

- сприяння процесам первісної денмонополізації, приватизації та роздержавлення економіки, стимулювання розвитку економічної конкуренції;

- якщо у змішаній економіці функція малого підприємництва у розв'язанні проблеми зайнятості здебільшого проявляється під час циклічних спадів та структурних зрушень економіки, то вона є чи не найбільш вагомою в умовах трансформації монопольних структур та переходу економіки постсоціалістичних країн на ринкові засади. Крім того, формування й ефективне функціонування сектору малого підприємництва являє собою протидію тенденціям розвитку явних форм безробіття, насамперед його структурної форми;

- мале підприємництво сприяє демократизації суспільства;

- сприяючи подоланню дефіцитності споживчого ринку, мале підприємництво виконує функцію насичення національного ринку й активізації споживчого попиту.·

Роль та функції малого підприємництва із загальноекономічних позицій полягають не тільки в тому, що воно є одним із найважливіших дійових факторів економічного розвитку суспільства, яке спирається на ринкові методи господарювання. Його важлива функція – сприяння соціально-економічній стабільності суспільства, тобто воно відкриває простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та забезпечення власного добробуту.

3. Державне регулювання підприємництва.

Підприємницька діяльність значною мірою залежить від наявної системи управління, форм і методів державного регулювання економіки. Побудова ринкової системи господарювання за своїм цільовим спрямуванням повинна забезпечувати умови для ефективного, суспільно-продуктивного підприємництва. Однак перехід до нового типу економічних відносин є неоднозначним і суперечливим, що вимагає зіставлення існуючої системи регулювання підприємництва в Україні з тендеціями її розвитку в сучасних ринкових економічних системах.


sovremennoe-sostoyanie-v-nauchnoj-i-innovacionnoj-sfere-chast-2.html
sovremennoe-sostoyanie-zhanra-politicheskij-portret-chast-13.html
sovremennoe-sostoyanie-zhanra-politicheskij-portret-chast-9.html
sovremennuyu-arhitekturu-kompyutera-opredelyayut-sleduyushie-principi-referat-po-discipline-informatika-tema-klassifikaciya.html
soyuz-arhitektorov-rossii.html
sozavisimost-harakteristiki-i-praktika-preodoleniya.html
 • spur.bystrickaya.ru/kurortno-rekreacionnij-kompleks-v-sisteme-regionalnogo-razvitiya-innovacionnie-podhodi-uvazhaemie-kollegi.html
 • tasks.bystrickaya.ru/250203-65-sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvo.html
 • institut.bystrickaya.ru/tehnicheskij-reglament-o-bezopasnosti-mashin-i-oborudovaniya-utverzhdennij-postanovleniem-pravitelstva-rossijskoj-federacii-ot-15-sentyabrya-2009-g-753-vstupil-v-silu.html
 • desk.bystrickaya.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-oop-realizuemaya-vuzom-po-specialnosti-030501-yurisprudenciya.html
 • books.bystrickaya.ru/chto-den-gryadushij-nam-gotovit-nureev-r-m.html
 • crib.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-obrazovatelnij-standart-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-specialnost-020400.html
 • crib.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-kontrol-za-hozyajstvennoj-deyatelnostyu-2.html
 • shkola.bystrickaya.ru/sushnost-i-svojstva-perspektivi-klassifikaciya.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zadachi-propaganda-i-populyarizaciya-sredi-detej-i-molodezhi-zdorovogo-obraza-zhizni-razvitie-iniciativi-i-samostoyatelnosti-detej-i-molodezhi-na-osnove-igrovoj-deyatelnosti.html
 • abstract.bystrickaya.ru/374-teplovoe-vozdejstvie-na-organizm-i-processi-obraz-zhizni.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-kyuj-tartis-instrumentalnoe-sostyazanie.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programma-razvitiya-sovremennih-kletochnih-tehnologij-v-rossii-priglashenie.html
 • education.bystrickaya.ru/13-nineshnee-sostoyanie-online-sistem-kontrolya-znanij-i-sertifikacii-preimushestva-i-nedostatki.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uvidet-parizh-i-umeret-aleksandr-fedorov.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/referat-dissertacii-na-soiskanie-stranica-2.html
 • writing.bystrickaya.ru/ispolnenie-prigovora.html
 • teacher.bystrickaya.ru/fagpssap.html
 • reading.bystrickaya.ru/kurs-metodika-prepodavaniya-literaturi-raspredelenie-ballov-kreditnoj-sistemi-vsemestr-3-kredita-108-ballov.html
 • crib.bystrickaya.ru/itogo-os-i-nma-sobraniem-kreditorov-oao-barnaulskij-likero-vodochnij-zavod-2009-g.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-4--turistskij-rinok-rekomendacii-vto-po-sozdaniyu-edinoj-sistemi-v-statistike-turizma-31-glava-4-38.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v-lipecke-poyavitsya-mnogofunkcionalnij-sportivnij-kompleks-kratkij-kurs-istorii-fursenko-v-10-chastyah-18-pochemu.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/analiz-raboti-mo-za-2009-2010-uchebnij-god.html
 • control.bystrickaya.ru/doklad-po-knizhke-put-kamikadze-doklad-komu-hvatit-v-konce-kursa-voprosi-po-propushennim-lekciyam.html
 • institut.bystrickaya.ru/stanovlenie-sudebnoj-buhgalterii-kak-ekonomiko-pravovoj-disciplini.html
 • literature.bystrickaya.ru/bez-avtora-1-ya-konferenciya-proletarskih-pisatelej-urala-zasedanie-23-oktyabrya-statya-ur-1927-244-2841-25-ok-s-5.html
 • universitet.bystrickaya.ru/subregionalnaya-integraciya-sovremennie-strategii-razvitiya-megapolisov-i-krupnih-gorodov-sostoyavshejsya-9-10-oktyabrya.html
 • school.bystrickaya.ru/glava-xiii-s-obratnim-znakom-vladimir-nikolaevich-shataev-kategoriya-trudnosti-sh28-kategoriya-trudnosti-lit-zapis.html
 • predmet.bystrickaya.ru/referat-tema-raboti-povishenie-ekonomicheskoj-effektivnosti-proizvodstvennoj-deyatelnosti-oao-npak-mitrofanovskij-chelyabinskoj-oblasti-poyasnitelnaya-zapiska-sostoit-iz-80-listov-i-vklyuchaet-29-tablic-i-3-risunka.html
 • bukva.bystrickaya.ru/o-vibore-racionalnih-razmerov-segnetoelektricheskogo-rabochego-tela-impulsnogo-generatora-napryazheniya.html
 • doklad.bystrickaya.ru/voprosi-takogo-delikatnogo-poryadka-ne-mogut-ostavatsya-bez-vnimaniya-avtora-i-ya-reshil-chto-dolzhen-kak-to-otreagirovat-stranica-4.html
 • control.bystrickaya.ru/doklad-predsedatelya-dorozhnogo-komiteta-profsoyuza.html
 • exam.bystrickaya.ru/zapolnyaetsya-organom-ispolnitelnoj-vlasti-proekt-prikaza-o-realizacii-postanovleniya-pravitelstva-rossijskoj.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/642-vibor-celevih-segmentov-strategicheskij-marketing.html
 • urok.bystrickaya.ru/prilozhenie-57-svedeniya-o-potrebnosti-v-rabotnikah-za-schet-pereselencev-po-hoholskomu-rajonu.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/visokovoltnij-vozdushnij-viklyuchatel-vnv-500.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.