Машинобудівний комплекс України
.RU

Машинобудівний комплекс України

Київський торговельно-економічний університет

Економічний факультет

КУРСОВА РОБОТА

з РПС

на тему:

МАШИНОБУДІВНИЙ

КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Виконав: ст. гр. Е-31

Таращанський Мирон

Київ, 2000


Зміст

1. Роль і місце в народногосподарському комплексі.

2. Технологія виробництва машин, спеціалізація і кооперу­вання в машинобудуванні.

3. Принципи, умови і чинники розвитку та розміщення.

4. Галузева структура машинобудування України.

5. Сучасний стан та особливості розміщення основних галузей машинобудування України.

5. Проблеми і перспективи розвитку машинобудування України.


1. РОЛЬ І МІСЦЕ В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ

1. Машинобудування — важлива галузь промисло­вості розвинутих країн світу. Воно значною мірою визначає не лише галузеву структуру промисловості, а й її розміщення. Рівень розвитку машинобудування є одним з основних показників економічного, і насампе­ред промислового розвитку країни.

Велике значення машинобудування в народногоспо­дарському комплексі визначається тим, що воно вироб­ляє знаряддя праці як для галузей, що виготовляють за­соби виробництва (робочі машини і апарати, верстати, технологічне і силове устаткування, контрольно-вимірю­вальні прилади, технічні засоби автоматики тощо), так і для галузей, які виробляють предмети споживання (ма­шини для сільського господарства, технологічне устат­кування для легкої і харчової промисловості і т. п.), а та­кож самі предмети споживання (легкові автомобілі, по­бутову техніку, телевізори, радіоприймачі, відеотехніку, годинники тощо). Крім того, машинобудування вироб­ляє різноманітне устаткування для будівництва, транс­порту, зв'язку, торгівлі, спецобладнання для невиробни­чих галузей, а також продукцію оборонного призначення.

В розвинутих країнах світу машинобудування, як правило, визначає їх експортний потенціал і забезпечує від 32 до 40% всього експорту.

Машинобудування має багатогалузеву структуру і характеризується створенням спеціалізованих заводів і галузей.

2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МАШИН, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І КООПЕРУВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ

Процес виробництва машин складається з 3 стадій:

а) виробництво заготовок (відливок, штамповок, поковок і т. д.), з яких потім виробляють деталі і частини машин. При цьому на одну тонну готової продукції машинобудування необхідно в се­редньому 1,3—1,6 т металевих заготовок;

б) механічна обробка заготовок за допомогою металорізаль­них верстатів та виготовлення деталей і вузлів майбутніх машин. При цьому в стружку витрачається до 20-—35% всього початко­вого металу, який разом з металобрухтом потім переплавляється на переробних металургійних підприємствах;

в) складання деталей і частин, у результаті чого створюється нова машина.

Сучасні машини складаються з сотень, а то й тисяч деталей і вузлів. Внаслідок цього недоцільна, а то і практично неможлива концентрація їх виробництва на одному підприємстві. Велика но­менклатура виробів, що виготовляються в машинобудуванні, їх складність, а також можливість технологічного роз'єднання машин на окремі вузли і деталі спричиняє участь у виробництві маши­нобудівної продукції сотень підприємств і організацій різних га­лузей промисловості. Це сприяє формуванню спеціалізованих під­приємств і розвитку кооперованих зв'язків між ними.

Спеціалізація — форма організації виробництва, при якій ви­готовлення продукції, її частин або виконання окремих операцій відбувається в самостійних галузях і на відокремлених підприєм­ствах. З метою поглиблення спеціалізації підприємств і підви­щення ефективності їх функціонування доцільним є концентрація виробництва уніфікованих деталей і вузлів для складання різних машин на окремих підприємствах.

У машинобудуванні поширені такі види спеціалізації: предметна, яка включає підприємства, що випускають кінцеву готову продукцію;

технологічна, що включає підприємства, які здійснюють ви­робництво напівфабрикатів, заготовок, литву поковок тощо;

подетальна та вузлова, що являє собою випуск деталей, агре­гатів, вузлів, секцій, необхідних для збирання і укомплектування машин і устаткування.

Важливе значення набуває спеціалізація підприємств при здійсненні ремонтних робіт. Підприємства предметної спеціалізації є головними підприємствами, тоді як заводи технологічної, вузлової і подетальної спеціалізації — суміжниками. Поглиблен­ня спеціалізації позитивно впливає на ефективність виробництва, зменшує його собівартість, робить економічно вигідним збіль­шення масового і великосерійного виробництва.

Розвиток усіх видів спеціалізації в машинобудуванні нероз­ривно пов'язаний з широким розвитком кооперування як між підприємствами галузі, так і з підприємствами інших галузей, які є постачальниками металу, пластмас, шин, електротехнічно­го устаткування, скла, технічних тканин і т. д. Кооперування про­являється у формуванні внутрішньогалузевих і міжгалузевих виробничих та внутрішньорайонних і міжрайонних економіч­них зв'язків.

Спеціалізація і кооперування — найважливіші напрями тери­торіальної організації машинобудівного комплексу. Зокрема, за умови близького розташування головного підприємства та його суміжників створюються сприятливі передумови для формування спеціалізованих промислових районів машинобудування. Спеці­алізація і кооперування сприяють підвищенню технічного рівня машинобудівних заводів, економії сировини, більш низької собі­вартості виробленої продукції, масовості виробництва і викорис­тання поточного методу роботи.

3. ПРИНЦИПИ, УМОВИ І ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ

Розміщення машинобудівних підприємств здійснюється нау­ково обгрунтовано. При виборі місць розміщення конкретних під­приємств враховуються різні чинники і умови. Машинобудування належить до галузей так званого «вільного розміщення», оскільки воно незначною мірою залежить від таких чинників, як природне середовище, наявність корисних копалин, води і т. д. Тут варто враховувати лише наявність рівнинних місць (бажано не придат­них до розвитку сільського господарства) для розміщення самого підприємства та будівництва під'їзних шляхів до нього.

Визначальну роль при розміщенні конкретних машинобудів­них підприємств відіграють сировинний, споживчий і трудоресурсний чинники.

Зокрема, сировинний фактор є одним з провідних, оскільки виробництво усіх видів машинобудування тісно пов'язане з використанням металу. На 1 т готової продукції витрачається до 1,5т основних матеріалів і сировини. В загальних витратах на виробництво машин сировина і основні матеріали становлять до 50%, а іноді і більше. Але далеко не всі галузі машинобудування орієнтуються на сировину. Це пояснюється тим, що:

• джерела сировини часто не збігаються з розміщенням ма­шинобудівних підприємств;

• в багатьох випадках транспортування сировини обходиться дешевше, ніж транспортування готового металу.

В цілому сировинний чинник визначальний вплив чинить на розміщення найбільш металомістких галузей, зокрема виробни­цтва вантажних вагонів і цистерн, тепловозів, тракторів, продук­ції важкого машинобудування.

Вагомий вплив на розміщення підприємств, що виробляють великогабаритні, об'ємні, часто з великою вагою машини, справ­ляє споживчий чинник. Це виробництво сільськогосподарських машин, устаткування для легкої, харчової, хімічної промисловос­ті, а також металургійного комплексу, нафто-, газовидобувної та вугільної промисловості. Виключно на споживача орієнтуються морське і річкове суднобудування, яке розміщується у морських та річкових портах.

Більшість галузей машинобудування вирізняється високою тру­домісткістю, високим рівнем кваліфікації робітників та інженер­но-технічних працівників. Складність виробництва машин вима­гає не лише великих трудових витрат, а й розміщення машинобу­дівних заводів поблизу або безпосередньо в центрах зосеред­ження науково-дослідних і конструкторських баз. Таким чином розміщуються галузі точного наукомісткого машинобудування, зокрема верстато- і приладобудування, електронного, електротех­нічного та деяких інших підгалузей.

Вплив названих чинників необхідно розглядати у їх сукупнос­ті, тому що деякі галузі машинобудування одночасно орієнтую­ться і на сировину, і на споживача, і на трудові ресурси. Це пов'язане з тим, що виробництво сучасних машин вимагає не лише наявності металу, а й високої кваліфікації працюючих та наявності платоспроможного споживача. Розвинута транспортна система регіону є передумовою спеціалізації і кооперування ма­шинобудівних підприємств.

Розміщення сучасних машинобудівних підприємств України безпосередньо залежить від техніко-економічної специфіки їх виробництва, насамперед від таких його особливостей, як конструктивна складність виробів, широкий розвиток спеціалізації і кооперування. Обмеження розміщення нових машинобудівних підприємств у великих містах створює сприятливі передумови для розташування їх у середніх, малих містах і навіть у селищах міського типу. Тут доцільно розміщувати невеликі спеціалізовані підприємства та окремі цехи. Розміщення названих підприємств стимулює розвиток галузей виробничої і соціальної інфраструк­тури, забезпечує працевлаштування населення, вирішує інші со­ціальні проблеми.

4. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

На основі технологічних процесів, металомісткості і значення в народному господарстві галузі машинобудування класифікую­ться таким чином: важке, загальне, середнє машинобудування; виробництво точних механізмів; виробництво приладів та інст­рументів; виробництво металевих виробів та заготовок; ремонт машин і устаткування.


metodicheskie-rekomendacii-po-napisaniyu-referatov-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-zaochnoj-formi-obucheniya.html
metodicheskie-rekomendacii-po-obespecheniyu-visokogo-tehnicheskogo-urovnya-razrabotok-i-sozdaniya-konkurentosposobnoj-produkcii-na-osnove-patentnoj-informacii.html
metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-izucheniya-disciplini-metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-seminarskih-zanyatij-tema-po-poryadku.html
metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-vipolneniya-i-zashiti-mezhdisciplinarnoj-kursovoj-raboti-dlya-studentov-povishennogo-urovnya-po-specialnosti-080108-bankovskoe-delo.html
metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-i-povedeniyu-kraevogo-prazdnichnogo-uroka-ya-zhivu-v-krasnoyarskom-krae-materiali-k-prezentacii-knigi-puteshestvie-po-krasnoyarskomu-krayu-istartu-podgotovki-k-krae.html
metodicheskie-rekomendacii-po-prakticheskoj-grammatike-anglijskogo-yazika-dlya-studentov-ikursa-neyazikovih-vuzov.html
 • klass.bystrickaya.ru/bankovskie-operacii-s-valyutoj-k-g-parfenov-uchet-i-operacionnaya-tehnika-v-kommercheskih-bankah.html
 • school.bystrickaya.ru/istoriya-geologicheskogo-izucheniya-belarusi.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v2-osobennosti-proyavleniya-sootnosheniya-neobhodimogo-i-pribavochnogo-produkta-v-masshtabe-soyuznih-respublik.html
 • report.bystrickaya.ru/klinicheskaya-allergologiya-medicinskaya-immunologiya-bibliograficheskij-ukazatel-postuplenij-v-rnmb-maj-iyun-2004-g.html
 • tests.bystrickaya.ru/lekciya-po-teme-suzhdenie.html
 • college.bystrickaya.ru/2-prakticheskie-osnovi-birzhevogo-dela-praktikum-rekomendovano-k-izdaniyu-redakcionnim-izdatelskim-sovetom-gosudarstvennogo.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-modulya-osnovi-pravoslavnoj-kulturi.html
 • studies.bystrickaya.ru/analiz-gazetnogo-materiala-poluchili-urok-ot-chempiona-ocenka-kompozicionnogo-postroeniya-materiala-chast-2.html
 • occupation.bystrickaya.ru/national-archaeological-institute-with-museum-bulgarian-academy-of-sciences-stranica-18.html
 • college.bystrickaya.ru/225-praktika-razrabotki-akmeogramm-akmeologiya-uchebnoe-posobie-a-derkach-v-zazikin-spb-piter-2003-256-s.html
 • znanie.bystrickaya.ru/43-razvitie-sistemi-socialnogo-obsluzhivaniya-semi-i-detej-v-gorode-moskve.html
 • crib.bystrickaya.ru/kama-pranicheskoe-soznanie-tajnaya-doktrina.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tehnika-svch.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/protoierej-artemij-vladimirov-naciya-stoit-tolko-zabotoj-molodih-o-pozhilih.html
 • assessments.bystrickaya.ru/bezrabotica-kak-ekonomicheskaya-kategoriya-ee-teoreticheskoe-obosnovanie-chast-9.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razvernutoe-tematicheskoe-planirovanie-po-programme-g-i-belenkogo-sostavila-t-i-nadina-2009-god-.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-ix-o-grazhdanskih-derzhavah-sochinenie-makiavelli-kasayusheesya-nauki-ob-obraze-gosudarstvennogo-pravleniya.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rajon-zanimayushij-ploshad-okolo-tisyachi-kvadratnih-kilometrov-i-s-naseleniem-bolee-38-tisyach-zhitelej-mozhno-nazvat-dalnim-vostokom-respubliki-tatarstan.html
 • notebook.bystrickaya.ru/ih-imenami-nazvani-nashi-ulici.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/primernaya-tematika-kursovih-rabot-po-grazhdanskomu-pravu-obshaya-chast.html
 • letter.bystrickaya.ru/nastoyashij-poryadok-razrabotan-v-sootvetstvii-s-poryadkom-priema-grazhdan-v-imeyushie-gosudarstvennuyu-akkreditaciyu-obrazovatelnie-uchrezhdeniya-visshego-professionalnog.html
 • znanie.bystrickaya.ru/6-sintaksicheskie-normi-russkogo-literaturnogo-yazika-ponyatie-sintaksicheskoj-normi.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-osnovi-brendinga-napravlenie-podgotovki-420301-031600-reklama-i-svyazi-s-obshestvennostyu.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/motonejron-ego-stroenie-i-funkcii.html
 • grade.bystrickaya.ru/nazvanie-f-i-o.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-uchebnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-po-specialnosti-080507-65-menedzhment-organizacii-moskva-2009.html
 • university.bystrickaya.ru/funkciya-plotnosti-veroyatnosti-normalnogo-raspredeleniya-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-ii-kursa-specialnostej.html
 • abstract.bystrickaya.ru/3-avgust-2000-kreditnie-rejtingi-i-dopolnitelnie-istochniki-informacii-dlya-ocenki-kachestva-kreditov-rabochie-dokumenti-razrabotannie-rabochej-gruppoj-pod-rukovodstvom-arturo-estrelya-kratkij-obzor-stranica-22.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-6-planirovanie-organizaciya-tehnologiya-i-effektivnost-issledovaniya-sistem-upravleniya-diagnostika-sistem-upravleniya.html
 • composition.bystrickaya.ru/otkritaya-mezhdunarodnaya-vistavka-konkurs-izobrazitelnogo-i-dekorativno-prikladnogo-tvorchestva-detej-i-molodezhi-ya-risuyu-mir.html
 • shkola.bystrickaya.ru/termini-i-nazvaniya.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vidi-uslug-avtoservisa.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-podrazdela-istoriya-filosofii.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-9-klass.html
 • studies.bystrickaya.ru/chast-iii-mirovie-reklamnie-mediarinki-programma-disciplini-ekonomika-media-dlya-napravleniya-030600-68-zhurnalistika.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.