.RU

Машинобудівний комплекс України

Київський торговельно-економічний університет

Економічний факультет

КУРСОВА РОБОТА

з РПС

на тему:

МАШИНОБУДІВНИЙ

КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Виконав: ст. гр. Е-31

Таращанський Мирон

Київ, 2000


Зміст

1. Роль і місце в народногосподарському комплексі.

2. Технологія виробництва машин, спеціалізація і кооперу­вання в машинобудуванні.

3. Принципи, умови і чинники розвитку та розміщення.

4. Галузева структура машинобудування України.

5. Сучасний стан та особливості розміщення основних галузей машинобудування України.

5. Проблеми і перспективи розвитку машинобудування України.


1. РОЛЬ І МІСЦЕ В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ

1. Машинобудування — важлива галузь промисло­вості розвинутих країн світу. Воно значною мірою визначає не лише галузеву структуру промисловості, а й її розміщення. Рівень розвитку машинобудування є одним з основних показників економічного, і насампе­ред промислового розвитку країни.

Велике значення машинобудування в народногоспо­дарському комплексі визначається тим, що воно вироб­ляє знаряддя праці як для галузей, що виготовляють за­соби виробництва (робочі машини і апарати, верстати, технологічне і силове устаткування, контрольно-вимірю­вальні прилади, технічні засоби автоматики тощо), так і для галузей, які виробляють предмети споживання (ма­шини для сільського господарства, технологічне устат­кування для легкої і харчової промисловості і т. п.), а та­кож самі предмети споживання (легкові автомобілі, по­бутову техніку, телевізори, радіоприймачі, відеотехніку, годинники тощо). Крім того, машинобудування вироб­ляє різноманітне устаткування для будівництва, транс­порту, зв'язку, торгівлі, спецобладнання для невиробни­чих галузей, а також продукцію оборонного призначення.

В розвинутих країнах світу машинобудування, як правило, визначає їх експортний потенціал і забезпечує від 32 до 40% всього експорту.

Машинобудування має багатогалузеву структуру і характеризується створенням спеціалізованих заводів і галузей.

2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МАШИН, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І КООПЕРУВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ

Процес виробництва машин складається з 3 стадій:

а) виробництво заготовок (відливок, штамповок, поковок і т. д.), з яких потім виробляють деталі і частини машин. При цьому на одну тонну готової продукції машинобудування необхідно в се­редньому 1,3—1,6 т металевих заготовок;

б) механічна обробка заготовок за допомогою металорізаль­них верстатів та виготовлення деталей і вузлів майбутніх машин. При цьому в стружку витрачається до 20-—35% всього початко­вого металу, який разом з металобрухтом потім переплавляється на переробних металургійних підприємствах;

в) складання деталей і частин, у результаті чого створюється нова машина.

Сучасні машини складаються з сотень, а то й тисяч деталей і вузлів. Внаслідок цього недоцільна, а то і практично неможлива концентрація їх виробництва на одному підприємстві. Велика но­менклатура виробів, що виготовляються в машинобудуванні, їх складність, а також можливість технологічного роз'єднання машин на окремі вузли і деталі спричиняє участь у виробництві маши­нобудівної продукції сотень підприємств і організацій різних га­лузей промисловості. Це сприяє формуванню спеціалізованих під­приємств і розвитку кооперованих зв'язків між ними.

Спеціалізація — форма організації виробництва, при якій ви­готовлення продукції, її частин або виконання окремих операцій відбувається в самостійних галузях і на відокремлених підприєм­ствах. З метою поглиблення спеціалізації підприємств і підви­щення ефективності їх функціонування доцільним є концентрація виробництва уніфікованих деталей і вузлів для складання різних машин на окремих підприємствах.

У машинобудуванні поширені такі види спеціалізації: предметна, яка включає підприємства, що випускають кінцеву готову продукцію;

технологічна, що включає підприємства, які здійснюють ви­робництво напівфабрикатів, заготовок, литву поковок тощо;

подетальна та вузлова, що являє собою випуск деталей, агре­гатів, вузлів, секцій, необхідних для збирання і укомплектування машин і устаткування.

Важливе значення набуває спеціалізація підприємств при здійсненні ремонтних робіт. Підприємства предметної спеціалізації є головними підприємствами, тоді як заводи технологічної, вузлової і подетальної спеціалізації — суміжниками. Поглиблен­ня спеціалізації позитивно впливає на ефективність виробництва, зменшує його собівартість, робить економічно вигідним збіль­шення масового і великосерійного виробництва.

Розвиток усіх видів спеціалізації в машинобудуванні нероз­ривно пов'язаний з широким розвитком кооперування як між підприємствами галузі, так і з підприємствами інших галузей, які є постачальниками металу, пластмас, шин, електротехнічно­го устаткування, скла, технічних тканин і т. д. Кооперування про­являється у формуванні внутрішньогалузевих і міжгалузевих виробничих та внутрішньорайонних і міжрайонних економіч­них зв'язків.

Спеціалізація і кооперування — найважливіші напрями тери­торіальної організації машинобудівного комплексу. Зокрема, за умови близького розташування головного підприємства та його суміжників створюються сприятливі передумови для формування спеціалізованих промислових районів машинобудування. Спеці­алізація і кооперування сприяють підвищенню технічного рівня машинобудівних заводів, економії сировини, більш низької собі­вартості виробленої продукції, масовості виробництва і викорис­тання поточного методу роботи.

3. ПРИНЦИПИ, УМОВИ І ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ

Розміщення машинобудівних підприємств здійснюється нау­ково обгрунтовано. При виборі місць розміщення конкретних під­приємств враховуються різні чинники і умови. Машинобудування належить до галузей так званого «вільного розміщення», оскільки воно незначною мірою залежить від таких чинників, як природне середовище, наявність корисних копалин, води і т. д. Тут варто враховувати лише наявність рівнинних місць (бажано не придат­них до розвитку сільського господарства) для розміщення самого підприємства та будівництва під'їзних шляхів до нього.

Визначальну роль при розміщенні конкретних машинобудів­них підприємств відіграють сировинний, споживчий і трудоресурсний чинники.

Зокрема, сировинний фактор є одним з провідних, оскільки виробництво усіх видів машинобудування тісно пов'язане з використанням металу. На 1 т готової продукції витрачається до 1,5т основних матеріалів і сировини. В загальних витратах на виробництво машин сировина і основні матеріали становлять до 50%, а іноді і більше. Але далеко не всі галузі машинобудування орієнтуються на сировину. Це пояснюється тим, що:

• джерела сировини часто не збігаються з розміщенням ма­шинобудівних підприємств;

• в багатьох випадках транспортування сировини обходиться дешевше, ніж транспортування готового металу.

В цілому сировинний чинник визначальний вплив чинить на розміщення найбільш металомістких галузей, зокрема виробни­цтва вантажних вагонів і цистерн, тепловозів, тракторів, продук­ції важкого машинобудування.

Вагомий вплив на розміщення підприємств, що виробляють великогабаритні, об'ємні, часто з великою вагою машини, справ­ляє споживчий чинник. Це виробництво сільськогосподарських машин, устаткування для легкої, харчової, хімічної промисловос­ті, а також металургійного комплексу, нафто-, газовидобувної та вугільної промисловості. Виключно на споживача орієнтуються морське і річкове суднобудування, яке розміщується у морських та річкових портах.

Більшість галузей машинобудування вирізняється високою тру­домісткістю, високим рівнем кваліфікації робітників та інженер­но-технічних працівників. Складність виробництва машин вима­гає не лише великих трудових витрат, а й розміщення машинобу­дівних заводів поблизу або безпосередньо в центрах зосеред­ження науково-дослідних і конструкторських баз. Таким чином розміщуються галузі точного наукомісткого машинобудування, зокрема верстато- і приладобудування, електронного, електротех­нічного та деяких інших підгалузей.

Вплив названих чинників необхідно розглядати у їх сукупнос­ті, тому що деякі галузі машинобудування одночасно орієнтую­ться і на сировину, і на споживача, і на трудові ресурси. Це пов'язане з тим, що виробництво сучасних машин вимагає не лише наявності металу, а й високої кваліфікації працюючих та наявності платоспроможного споживача. Розвинута транспортна система регіону є передумовою спеціалізації і кооперування ма­шинобудівних підприємств.

Розміщення сучасних машинобудівних підприємств України безпосередньо залежить від техніко-економічної специфіки їх виробництва, насамперед від таких його особливостей, як конструктивна складність виробів, широкий розвиток спеціалізації і кооперування. Обмеження розміщення нових машинобудівних підприємств у великих містах створює сприятливі передумови для розташування їх у середніх, малих містах і навіть у селищах міського типу. Тут доцільно розміщувати невеликі спеціалізовані підприємства та окремі цехи. Розміщення названих підприємств стимулює розвиток галузей виробничої і соціальної інфраструк­тури, забезпечує працевлаштування населення, вирішує інші со­ціальні проблеми.

4. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

На основі технологічних процесів, металомісткості і значення в народному господарстві галузі машинобудування класифікую­ться таким чином: важке, загальне, середнє машинобудування; виробництво точних механізмів; виробництво приладів та інст­рументів; виробництво металевих виробів та заготовок; ремонт машин і устаткування.


metodicheskie-rekomendacii-po-napisaniyu-referatov-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-zaochnoj-formi-obucheniya.html
metodicheskie-rekomendacii-po-obespecheniyu-visokogo-tehnicheskogo-urovnya-razrabotok-i-sozdaniya-konkurentosposobnoj-produkcii-na-osnove-patentnoj-informacii.html
metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-izucheniya-disciplini-metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-seminarskih-zanyatij-tema-po-poryadku.html
metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-vipolneniya-i-zashiti-mezhdisciplinarnoj-kursovoj-raboti-dlya-studentov-povishennogo-urovnya-po-specialnosti-080108-bankovskoe-delo.html
metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-i-povedeniyu-kraevogo-prazdnichnogo-uroka-ya-zhivu-v-krasnoyarskom-krae-materiali-k-prezentacii-knigi-puteshestvie-po-krasnoyarskomu-krayu-istartu-podgotovki-k-krae.html
metodicheskie-rekomendacii-po-prakticheskoj-grammatike-anglijskogo-yazika-dlya-studentov-ikursa-neyazikovih-vuzov.html
 • bukva.bystrickaya.ru/uchebnij-kurs-shkoli-navikov-deir-i-i-ii-stupen-spb-nevskij-prospekt-stranica-7.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-laboratornoj-raboti-po-kursu-mehanicheskie-i-fizicheskie-svojstva-materialov-dlya-studentov-napravleniya-150600-materialovedenie-i-tehnologiya-novih-materialov-tomsk-2009.html
 • control.bystrickaya.ru/diagnostika-poznavatelnih-processov-i-urovnya-ih-razvitiya-na-nachalnom-etape-obucheniya-v-shkole.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vid-uchebno-metodicheskogo-izdaniya-umk-ump-drugoe.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/na-01042002-goda-ezhekvartalnij-otchet-po-cennim-bumagam-za-4-kvartal-2004-goda.html
 • lecture.bystrickaya.ru/avgustovskaya-konferenciya-pedagogicheskih-rabotnikov-goroda-cheboksari.html
 • assessments.bystrickaya.ru/doklad-o-rabote-chetirnadcatogo-soveshaniya-vspomogatelnogo-organa-po-nauchnim-tehnicheskim-i-tehnologicheskim-konsultaciyam-stranica-33.html
 • college.bystrickaya.ru/3-uchet-osnovnih-sredstv-msfo-16-a-zh-musina-kandidat-ekonomicheskih-nauk-zaveduyushij-kafedroj-uchet-i-audit.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/himekspert-ooo-informaciya-ob-uchastnikah-9-mezhdunarodnoj-specializirovannoj-vistavki-analitika-ekspo-2011-26-29.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-4-korolevskaya-bashnya-nik-gorkavij-vozvrashenie-astrovityanki.html
 • literatura.bystrickaya.ru/s-k-metod-razvitiya-cheloveka-stranica-15.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/morfologiyase-stranica-15.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vladimir-pershanin-mi-pol-evropi-po-plastunski-propahali-stranica-15.html
 • assessments.bystrickaya.ru/ekonomicheskaya-geografiya-kitaya.html
 • lesson.bystrickaya.ru/neustojka-kak-sposob-obespecheniya-obyazatelstv.html
 • studies.bystrickaya.ru/malij-biznes.html
 • textbook.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-doklad-o-sostoyanii-okruzhayushej-sredi-na-territorii-tverskoj-oblasti-v-2010-godu-stranica-11.html
 • college.bystrickaya.ru/-mosti-i-naberezhnaya-v-edinom-stile-informacionnij-byulleten-mestnogo-samoupravleniya-izdaetsya-asdg-po-soglasheniyu.html
 • holiday.bystrickaya.ru/municipalnaya-celevaya-programma-modernizacii-zdravoohraneniya-miasskogo-gorodskogo-okruga-na-2011-2012-godi.html
 • znanie.bystrickaya.ru/astrodetskaya-zodiaka.html
 • esse.bystrickaya.ru/razvedchika-sistema-specnaza-gru-ocr-palek-1998-g-stranica-18.html
 • books.bystrickaya.ru/dinamika-rezultatov-uchastiya-shkolnikov-v-konkursah-smotrah-konferenciyah-razlichnih-urovnej-i-napravlennosti-v-2009-2010-uchebnom-godu.html
 • turn.bystrickaya.ru/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-chajkovskogo-tehnologicheskogo-instituta-stranica-6.html
 • doklad.bystrickaya.ru/ukazatel-geograficheskih-nazvanij-obshestvennie-nauki.html
 • studies.bystrickaya.ru/chelovecheskij-predel-i-ogranichennost.html
 • tests.bystrickaya.ru/literatura-ukazatel-imen-stranica-4.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-25-zaklyuchenie-pavel-agafonovich-golicin-zapiski-nachalnika-razvedki-istochnik.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-po-kursu-osnovi-inzhenernogo-proektirovaniya-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-napravleniyu-energomashinostroenie.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/obsheobrazovatelnie-uchrezhdeniya-territorialnij-organ-federalnoj-sluzhbi-gosudarstvennoj-statistiki-po-chelyabinskoj-oblasti.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tehnologiya-upravlencheskoj-deyatelnosti-zamestitelya-direktora-po-uchebno-vospitatelnoj-rabote-shilovskoj-srednej-obsheobrazovatelnoj-shkoli-2-piskarevoj-v-f.html
 • znanie.bystrickaya.ru/5-franshiza-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-strahovanie-nazvanie.html
 • knigi.bystrickaya.ru/shema-raboti-hdd-metodicheskie-ukazaniya-i-zadaniya-k-kontrolnoj-rabote-dlya-studentov-zaochnikov-ssuz-po-specialnosti-.html
 • esse.bystrickaya.ru/programma-provedeniya-akcii-biblionoch-detskoe-izmerenie.html
 • znanie.bystrickaya.ru/aleksandr-romanov-stranica-8.html
 • pisat.bystrickaya.ru/sushnost-i-znachenie-samostoyatelnoj-deyatelnosti-uchashihsya-samostoyatelnaya-rabota-uchashihsya-eyo-priznaki-i-usloviya-organizacii-stranica-2.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.