.RU

Машинобудівний комплекс України

Київський торговельно-економічний університет

Економічний факультет

КУРСОВА РОБОТА

з РПС

на тему:

МАШИНОБУДІВНИЙ

КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Виконав: ст. гр. Е-31

Таращанський Мирон

Київ, 2000


Зміст

1. Роль і місце в народногосподарському комплексі.

2. Технологія виробництва машин, спеціалізація і кооперу­вання в машинобудуванні.

3. Принципи, умови і чинники розвитку та розміщення.

4. Галузева структура машинобудування України.

5. Сучасний стан та особливості розміщення основних галузей машинобудування України.

5. Проблеми і перспективи розвитку машинобудування України.


1. РОЛЬ І МІСЦЕ В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ

1. Машинобудування — важлива галузь промисло­вості розвинутих країн світу. Воно значною мірою визначає не лише галузеву структуру промисловості, а й її розміщення. Рівень розвитку машинобудування є одним з основних показників економічного, і насампе­ред промислового розвитку країни.

Велике значення машинобудування в народногоспо­дарському комплексі визначається тим, що воно вироб­ляє знаряддя праці як для галузей, що виготовляють за­соби виробництва (робочі машини і апарати, верстати, технологічне і силове устаткування, контрольно-вимірю­вальні прилади, технічні засоби автоматики тощо), так і для галузей, які виробляють предмети споживання (ма­шини для сільського господарства, технологічне устат­кування для легкої і харчової промисловості і т. п.), а та­кож самі предмети споживання (легкові автомобілі, по­бутову техніку, телевізори, радіоприймачі, відеотехніку, годинники тощо). Крім того, машинобудування вироб­ляє різноманітне устаткування для будівництва, транс­порту, зв'язку, торгівлі, спецобладнання для невиробни­чих галузей, а також продукцію оборонного призначення.

В розвинутих країнах світу машинобудування, як правило, визначає їх експортний потенціал і забезпечує від 32 до 40% всього експорту.

Машинобудування має багатогалузеву структуру і характеризується створенням спеціалізованих заводів і галузей.

2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МАШИН, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І КООПЕРУВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ

Процес виробництва машин складається з 3 стадій:

а) виробництво заготовок (відливок, штамповок, поковок і т. д.), з яких потім виробляють деталі і частини машин. При цьому на одну тонну готової продукції машинобудування необхідно в се­редньому 1,3—1,6 т металевих заготовок;

б) механічна обробка заготовок за допомогою металорізаль­них верстатів та виготовлення деталей і вузлів майбутніх машин. При цьому в стружку витрачається до 20-—35% всього початко­вого металу, який разом з металобрухтом потім переплавляється на переробних металургійних підприємствах;

в) складання деталей і частин, у результаті чого створюється нова машина.

Сучасні машини складаються з сотень, а то й тисяч деталей і вузлів. Внаслідок цього недоцільна, а то і практично неможлива концентрація їх виробництва на одному підприємстві. Велика но­менклатура виробів, що виготовляються в машинобудуванні, їх складність, а також можливість технологічного роз'єднання машин на окремі вузли і деталі спричиняє участь у виробництві маши­нобудівної продукції сотень підприємств і організацій різних га­лузей промисловості. Це сприяє формуванню спеціалізованих під­приємств і розвитку кооперованих зв'язків між ними.

Спеціалізація — форма організації виробництва, при якій ви­готовлення продукції, її частин або виконання окремих операцій відбувається в самостійних галузях і на відокремлених підприєм­ствах. З метою поглиблення спеціалізації підприємств і підви­щення ефективності їх функціонування доцільним є концентрація виробництва уніфікованих деталей і вузлів для складання різних машин на окремих підприємствах.

У машинобудуванні поширені такі види спеціалізації: предметна, яка включає підприємства, що випускають кінцеву готову продукцію;

технологічна, що включає підприємства, які здійснюють ви­робництво напівфабрикатів, заготовок, литву поковок тощо;

подетальна та вузлова, що являє собою випуск деталей, агре­гатів, вузлів, секцій, необхідних для збирання і укомплектування машин і устаткування.

Важливе значення набуває спеціалізація підприємств при здійсненні ремонтних робіт. Підприємства предметної спеціалізації є головними підприємствами, тоді як заводи технологічної, вузлової і подетальної спеціалізації — суміжниками. Поглиблен­ня спеціалізації позитивно впливає на ефективність виробництва, зменшує його собівартість, робить економічно вигідним збіль­шення масового і великосерійного виробництва.

Розвиток усіх видів спеціалізації в машинобудуванні нероз­ривно пов'язаний з широким розвитком кооперування як між підприємствами галузі, так і з підприємствами інших галузей, які є постачальниками металу, пластмас, шин, електротехнічно­го устаткування, скла, технічних тканин і т. д. Кооперування про­являється у формуванні внутрішньогалузевих і міжгалузевих виробничих та внутрішньорайонних і міжрайонних економіч­них зв'язків.

Спеціалізація і кооперування — найважливіші напрями тери­торіальної організації машинобудівного комплексу. Зокрема, за умови близького розташування головного підприємства та його суміжників створюються сприятливі передумови для формування спеціалізованих промислових районів машинобудування. Спеці­алізація і кооперування сприяють підвищенню технічного рівня машинобудівних заводів, економії сировини, більш низької собі­вартості виробленої продукції, масовості виробництва і викорис­тання поточного методу роботи.

3. ПРИНЦИПИ, УМОВИ І ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ

Розміщення машинобудівних підприємств здійснюється нау­ково обгрунтовано. При виборі місць розміщення конкретних під­приємств враховуються різні чинники і умови. Машинобудування належить до галузей так званого «вільного розміщення», оскільки воно незначною мірою залежить від таких чинників, як природне середовище, наявність корисних копалин, води і т. д. Тут варто враховувати лише наявність рівнинних місць (бажано не придат­них до розвитку сільського господарства) для розміщення самого підприємства та будівництва під'їзних шляхів до нього.

Визначальну роль при розміщенні конкретних машинобудів­них підприємств відіграють сировинний, споживчий і трудоресурсний чинники.

Зокрема, сировинний фактор є одним з провідних, оскільки виробництво усіх видів машинобудування тісно пов'язане з використанням металу. На 1 т готової продукції витрачається до 1,5т основних матеріалів і сировини. В загальних витратах на виробництво машин сировина і основні матеріали становлять до 50%, а іноді і більше. Але далеко не всі галузі машинобудування орієнтуються на сировину. Це пояснюється тим, що:

• джерела сировини часто не збігаються з розміщенням ма­шинобудівних підприємств;

• в багатьох випадках транспортування сировини обходиться дешевше, ніж транспортування готового металу.

В цілому сировинний чинник визначальний вплив чинить на розміщення найбільш металомістких галузей, зокрема виробни­цтва вантажних вагонів і цистерн, тепловозів, тракторів, продук­ції важкого машинобудування.

Вагомий вплив на розміщення підприємств, що виробляють великогабаритні, об'ємні, часто з великою вагою машини, справ­ляє споживчий чинник. Це виробництво сільськогосподарських машин, устаткування для легкої, харчової, хімічної промисловос­ті, а також металургійного комплексу, нафто-, газовидобувної та вугільної промисловості. Виключно на споживача орієнтуються морське і річкове суднобудування, яке розміщується у морських та річкових портах.

Більшість галузей машинобудування вирізняється високою тру­домісткістю, високим рівнем кваліфікації робітників та інженер­но-технічних працівників. Складність виробництва машин вима­гає не лише великих трудових витрат, а й розміщення машинобу­дівних заводів поблизу або безпосередньо в центрах зосеред­ження науково-дослідних і конструкторських баз. Таким чином розміщуються галузі точного наукомісткого машинобудування, зокрема верстато- і приладобудування, електронного, електротех­нічного та деяких інших підгалузей.

Вплив названих чинників необхідно розглядати у їх сукупнос­ті, тому що деякі галузі машинобудування одночасно орієнтую­ться і на сировину, і на споживача, і на трудові ресурси. Це пов'язане з тим, що виробництво сучасних машин вимагає не лише наявності металу, а й високої кваліфікації працюючих та наявності платоспроможного споживача. Розвинута транспортна система регіону є передумовою спеціалізації і кооперування ма­шинобудівних підприємств.

Розміщення сучасних машинобудівних підприємств України безпосередньо залежить від техніко-економічної специфіки їх виробництва, насамперед від таких його особливостей, як конструктивна складність виробів, широкий розвиток спеціалізації і кооперування. Обмеження розміщення нових машинобудівних підприємств у великих містах створює сприятливі передумови для розташування їх у середніх, малих містах і навіть у селищах міського типу. Тут доцільно розміщувати невеликі спеціалізовані підприємства та окремі цехи. Розміщення названих підприємств стимулює розвиток галузей виробничої і соціальної інфраструк­тури, забезпечує працевлаштування населення, вирішує інші со­ціальні проблеми.

4. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

На основі технологічних процесів, металомісткості і значення в народному господарстві галузі машинобудування класифікую­ться таким чином: важке, загальне, середнє машинобудування; виробництво точних механізмів; виробництво приладів та інст­рументів; виробництво металевих виробів та заготовок; ремонт машин і устаткування.


metodicheskie-rekomendacii-po-napisaniyu-referatov-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-zaochnoj-formi-obucheniya.html
metodicheskie-rekomendacii-po-obespecheniyu-visokogo-tehnicheskogo-urovnya-razrabotok-i-sozdaniya-konkurentosposobnoj-produkcii-na-osnove-patentnoj-informacii.html
metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-izucheniya-disciplini-metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-seminarskih-zanyatij-tema-po-poryadku.html
metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-vipolneniya-i-zashiti-mezhdisciplinarnoj-kursovoj-raboti-dlya-studentov-povishennogo-urovnya-po-specialnosti-080108-bankovskoe-delo.html
metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-i-povedeniyu-kraevogo-prazdnichnogo-uroka-ya-zhivu-v-krasnoyarskom-krae-materiali-k-prezentacii-knigi-puteshestvie-po-krasnoyarskomu-krayu-istartu-podgotovki-k-krae.html
metodicheskie-rekomendacii-po-prakticheskoj-grammatike-anglijskogo-yazika-dlya-studentov-ikursa-neyazikovih-vuzov.html
 • crib.bystrickaya.ru/identichnost-psihoterapevta-mesto-realnosti-v-eroticheskom-sblizhenii-pacienta-i-psihoanalitka-realnost-eroticheskogo.html
 • thescience.bystrickaya.ru/istoriya-sozdaniya-predpriyatiya-stranica-14.html
 • tests.bystrickaya.ru/kurs-anesteziologii-i-reanimatologii-postdiplomnogo-obrazovaniya-kafedra-gospitalnoj-hirurgii-1-neotlozhnie-sostoyaniya-v-hirurgicheskoj-i-terapevticheskoj-praktike-144ch-stranica-3.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/modemi-modemnie-protokoli-korrekcii-oshibok-chast-3.html
 • thesis.bystrickaya.ru/prinyatie-reshenij-v-krizisnih-biznes-situaciyah.html
 • control.bystrickaya.ru/c-copyright-vadim-chernobrov-razresheno-tolko-razmeshenie-v-elektronnih-setyah-bez-prava-izvlecheniya-kommercheskoj-vigodi-publikaciya-dannoj-knigi-celikom-ili-po-stranica-38.html
 • studies.bystrickaya.ru/istoriya-razvitiya-muzikalnoj-kulturi-hakasii-ee-vzaimodejstvie-i-vzaimoobogashenie-s-russkoj-muzikalnoj-kulturoj-chast-9.html
 • urok.bystrickaya.ru/primernie-voprosi-dlya-podgotovki-k-ekzamenu-primernaya-programma-modulya-tamozhennie-proceduri-rekomenduetsya-dlya.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prilozhenie-3-obrazec-zadaniya-na-diplomnij-proekt-metodicheskie-ukazaniya-po-diplomnomu-proektirovaniyu-dlya-studentov.html
 • notebook.bystrickaya.ru/istoriya-utverzhden.html
 • shkola.bystrickaya.ru/testovie-zadaniya-kontroliruyushie-razlichnie-znaniya-i-umeniya-po-istorii.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-praktiki-po-profilyu-specialnosti-tehnologicheskaya-studentov-2-kursa.html
 • bystrickaya.ru/zhizn-cerkvi-vitalij-koresendovich-seminarist-ii-bogoslovskogo-kursa-nomera-paul-badde-die-welt-5.html
 • studies.bystrickaya.ru/-11-yazikovie-sredstva-virazitelnosti-pered-teoreticheskimi-svedeniyami-i-posle-nih-dayutsya-voprosi-kotorie-nacelivayut.html
 • literatura.bystrickaya.ru/shema-territorialnogo-planirovaniya-razrabotana-v-kachestve-gradostroitelnogo-dokumenta-napravlennogo-na-sozdanie-optimalnih-uslovij-territorialnogo-i-socia-stranica-10.html
 • tasks.bystrickaya.ru/1-elektroliz-rasplavov.html
 • predmet.bystrickaya.ru/respubliki-marij-el-za-2005-god-vvedenie.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/proceduri-vzaimodejstviya-mezhdu-specializirovannoj-organizaciej-i-zaoipt-ideya-stranica-2.html
 • spur.bystrickaya.ru/lekciya-mezhdunarodnoe-razdelenie-truda.html
 • esse.bystrickaya.ru/programmi-politicheskih-obedinenij-test-na-gendernuyu-chuvstvitelnost-itogi-viborov-gendernij-sostav-gosudarstvennoj-dumi-chetvertogo-soziva-stranica-6.html
 • gramota.bystrickaya.ru/vpoiskah-chudesnogo-fragmenti-neizvestnogo-ucheniya-perevod-n-v-fon-boka-c-izdatelstvo-chernisheva-spb-1992-stranica-29.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kandiba-viktor-mihajlovich-magiya-enciklopediya-magii-i-koldovstva.html
 • institut.bystrickaya.ru/tendernaya-dokumentaciya-otkritogo-tendera-po-zakupke-uslug-po-sozdaniyu-web-portala-id-tv-i-ego-tehnicheskoj-podderzhke-dlya-ao-kazahtelekom-na-2009-g.html
 • report.bystrickaya.ru/individualnaya-programma-viza-dlya-grazhdan-ukraini-viza-s-2009-goda-ne-trebuetsya-vsego-11-nochej.html
 • credit.bystrickaya.ru/organizacionnoe-povedenie-annotirovannij-bibliograficheskij-ukazatel.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/gosudarstvennoe-prestuplenie-ili-vopros-stroitelstva-oboronitelnih-rubezhej-pod-kazanyu.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-uchebnoj-disciplini-pp.html
 • institut.bystrickaya.ru/tematicheskoe-planirovanie-uchebnij-kurs-zoologiya-zhivotnie-7-klass-programma-avtorskij-kollektiv-pod-rukovodstvom-v-v-pasechnika-izdatelstvo-drofa-2002-g.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/obrazovatelnaya-oblast-obsheobrazovatelnaya-programma-municipalnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-detskij.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-2-avtonomnie-dihatelnie-apparati-don-miller-podvodnij-specnaz-istoriya-operacii-snaryazhenie.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/3-trebovaniya-k-rezultatam-osvoenie-disciplini-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • pisat.bystrickaya.ru/stroitelstvo-avtodorogi-v-stvore-ul-volochaevskoj-ot-ul-dubrovinskogo-do-ul-kopilova-stranica-6.html
 • tasks.bystrickaya.ru/-hronicheskoe-sistemnoe-venericheskoe-infekcionnoe-zabolevanie.html
 • nauka.bystrickaya.ru/v-poslednee-vremya-stalo-modnim-predstavlyat-hristianstvo-v-vide-etakogo-rasplivchatogo-i-besformennogo-mirovozzreniya-bezvolno-smiryayushegosya-so-vsem-proishodyashim.html
 • shkola.bystrickaya.ru/rabochaya-uchebnaya-programma-po-russkomu-yaziku-8-klass-bazovij-uroven-stranica-19.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.