.RU

Машинобудівний комплекс України

Київський торговельно-економічний університет

Економічний факультет

КУРСОВА РОБОТА

з РПС

на тему:

МАШИНОБУДІВНИЙ

КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Виконав: ст. гр. Е-31

Таращанський Мирон

Київ, 2000


Зміст

1. Роль і місце в народногосподарському комплексі.

2. Технологія виробництва машин, спеціалізація і кооперу­вання в машинобудуванні.

3. Принципи, умови і чинники розвитку та розміщення.

4. Галузева структура машинобудування України.

5. Сучасний стан та особливості розміщення основних галузей машинобудування України.

5. Проблеми і перспективи розвитку машинобудування України.


1. РОЛЬ І МІСЦЕ В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ

1. Машинобудування — важлива галузь промисло­вості розвинутих країн світу. Воно значною мірою визначає не лише галузеву структуру промисловості, а й її розміщення. Рівень розвитку машинобудування є одним з основних показників економічного, і насампе­ред промислового розвитку країни.

Велике значення машинобудування в народногоспо­дарському комплексі визначається тим, що воно вироб­ляє знаряддя праці як для галузей, що виготовляють за­соби виробництва (робочі машини і апарати, верстати, технологічне і силове устаткування, контрольно-вимірю­вальні прилади, технічні засоби автоматики тощо), так і для галузей, які виробляють предмети споживання (ма­шини для сільського господарства, технологічне устат­кування для легкої і харчової промисловості і т. п.), а та­кож самі предмети споживання (легкові автомобілі, по­бутову техніку, телевізори, радіоприймачі, відеотехніку, годинники тощо). Крім того, машинобудування вироб­ляє різноманітне устаткування для будівництва, транс­порту, зв'язку, торгівлі, спецобладнання для невиробни­чих галузей, а також продукцію оборонного призначення.

В розвинутих країнах світу машинобудування, як правило, визначає їх експортний потенціал і забезпечує від 32 до 40% всього експорту.

Машинобудування має багатогалузеву структуру і характеризується створенням спеціалізованих заводів і галузей.

2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МАШИН, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І КООПЕРУВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ

Процес виробництва машин складається з 3 стадій:

а) виробництво заготовок (відливок, штамповок, поковок і т. д.), з яких потім виробляють деталі і частини машин. При цьому на одну тонну готової продукції машинобудування необхідно в се­редньому 1,3—1,6 т металевих заготовок;

б) механічна обробка заготовок за допомогою металорізаль­них верстатів та виготовлення деталей і вузлів майбутніх машин. При цьому в стружку витрачається до 20-—35% всього початко­вого металу, який разом з металобрухтом потім переплавляється на переробних металургійних підприємствах;

в) складання деталей і частин, у результаті чого створюється нова машина.

Сучасні машини складаються з сотень, а то й тисяч деталей і вузлів. Внаслідок цього недоцільна, а то і практично неможлива концентрація їх виробництва на одному підприємстві. Велика но­менклатура виробів, що виготовляються в машинобудуванні, їх складність, а також можливість технологічного роз'єднання машин на окремі вузли і деталі спричиняє участь у виробництві маши­нобудівної продукції сотень підприємств і організацій різних га­лузей промисловості. Це сприяє формуванню спеціалізованих під­приємств і розвитку кооперованих зв'язків між ними.

Спеціалізація — форма організації виробництва, при якій ви­готовлення продукції, її частин або виконання окремих операцій відбувається в самостійних галузях і на відокремлених підприєм­ствах. З метою поглиблення спеціалізації підприємств і підви­щення ефективності їх функціонування доцільним є концентрація виробництва уніфікованих деталей і вузлів для складання різних машин на окремих підприємствах.

У машинобудуванні поширені такі види спеціалізації: предметна, яка включає підприємства, що випускають кінцеву готову продукцію;

технологічна, що включає підприємства, які здійснюють ви­робництво напівфабрикатів, заготовок, литву поковок тощо;

подетальна та вузлова, що являє собою випуск деталей, агре­гатів, вузлів, секцій, необхідних для збирання і укомплектування машин і устаткування.

Важливе значення набуває спеціалізація підприємств при здійсненні ремонтних робіт. Підприємства предметної спеціалізації є головними підприємствами, тоді як заводи технологічної, вузлової і подетальної спеціалізації — суміжниками. Поглиблен­ня спеціалізації позитивно впливає на ефективність виробництва, зменшує його собівартість, робить економічно вигідним збіль­шення масового і великосерійного виробництва.

Розвиток усіх видів спеціалізації в машинобудуванні нероз­ривно пов'язаний з широким розвитком кооперування як між підприємствами галузі, так і з підприємствами інших галузей, які є постачальниками металу, пластмас, шин, електротехнічно­го устаткування, скла, технічних тканин і т. д. Кооперування про­являється у формуванні внутрішньогалузевих і міжгалузевих виробничих та внутрішньорайонних і міжрайонних економіч­них зв'язків.

Спеціалізація і кооперування — найважливіші напрями тери­торіальної організації машинобудівного комплексу. Зокрема, за умови близького розташування головного підприємства та його суміжників створюються сприятливі передумови для формування спеціалізованих промислових районів машинобудування. Спеці­алізація і кооперування сприяють підвищенню технічного рівня машинобудівних заводів, економії сировини, більш низької собі­вартості виробленої продукції, масовості виробництва і викорис­тання поточного методу роботи.

3. ПРИНЦИПИ, УМОВИ І ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ

Розміщення машинобудівних підприємств здійснюється нау­ково обгрунтовано. При виборі місць розміщення конкретних під­приємств враховуються різні чинники і умови. Машинобудування належить до галузей так званого «вільного розміщення», оскільки воно незначною мірою залежить від таких чинників, як природне середовище, наявність корисних копалин, води і т. д. Тут варто враховувати лише наявність рівнинних місць (бажано не придат­них до розвитку сільського господарства) для розміщення самого підприємства та будівництва під'їзних шляхів до нього.

Визначальну роль при розміщенні конкретних машинобудів­них підприємств відіграють сировинний, споживчий і трудоресурсний чинники.

Зокрема, сировинний фактор є одним з провідних, оскільки виробництво усіх видів машинобудування тісно пов'язане з використанням металу. На 1 т готової продукції витрачається до 1,5т основних матеріалів і сировини. В загальних витратах на виробництво машин сировина і основні матеріали становлять до 50%, а іноді і більше. Але далеко не всі галузі машинобудування орієнтуються на сировину. Це пояснюється тим, що:

• джерела сировини часто не збігаються з розміщенням ма­шинобудівних підприємств;

• в багатьох випадках транспортування сировини обходиться дешевше, ніж транспортування готового металу.

В цілому сировинний чинник визначальний вплив чинить на розміщення найбільш металомістких галузей, зокрема виробни­цтва вантажних вагонів і цистерн, тепловозів, тракторів, продук­ції важкого машинобудування.

Вагомий вплив на розміщення підприємств, що виробляють великогабаритні, об'ємні, часто з великою вагою машини, справ­ляє споживчий чинник. Це виробництво сільськогосподарських машин, устаткування для легкої, харчової, хімічної промисловос­ті, а також металургійного комплексу, нафто-, газовидобувної та вугільної промисловості. Виключно на споживача орієнтуються морське і річкове суднобудування, яке розміщується у морських та річкових портах.

Більшість галузей машинобудування вирізняється високою тру­домісткістю, високим рівнем кваліфікації робітників та інженер­но-технічних працівників. Складність виробництва машин вима­гає не лише великих трудових витрат, а й розміщення машинобу­дівних заводів поблизу або безпосередньо в центрах зосеред­ження науково-дослідних і конструкторських баз. Таким чином розміщуються галузі точного наукомісткого машинобудування, зокрема верстато- і приладобудування, електронного, електротех­нічного та деяких інших підгалузей.

Вплив названих чинників необхідно розглядати у їх сукупнос­ті, тому що деякі галузі машинобудування одночасно орієнтую­ться і на сировину, і на споживача, і на трудові ресурси. Це пов'язане з тим, що виробництво сучасних машин вимагає не лише наявності металу, а й високої кваліфікації працюючих та наявності платоспроможного споживача. Розвинута транспортна система регіону є передумовою спеціалізації і кооперування ма­шинобудівних підприємств.

Розміщення сучасних машинобудівних підприємств України безпосередньо залежить від техніко-економічної специфіки їх виробництва, насамперед від таких його особливостей, як конструктивна складність виробів, широкий розвиток спеціалізації і кооперування. Обмеження розміщення нових машинобудівних підприємств у великих містах створює сприятливі передумови для розташування їх у середніх, малих містах і навіть у селищах міського типу. Тут доцільно розміщувати невеликі спеціалізовані підприємства та окремі цехи. Розміщення названих підприємств стимулює розвиток галузей виробничої і соціальної інфраструк­тури, забезпечує працевлаштування населення, вирішує інші со­ціальні проблеми.

4. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

На основі технологічних процесів, металомісткості і значення в народному господарстві галузі машинобудування класифікую­ться таким чином: важке, загальне, середнє машинобудування; виробництво точних механізмів; виробництво приладів та інст­рументів; виробництво металевих виробів та заготовок; ремонт машин і устаткування.


metodicheskie-rekomendacii-po-napisaniyu-referatov-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-zaochnoj-formi-obucheniya.html
metodicheskie-rekomendacii-po-obespecheniyu-visokogo-tehnicheskogo-urovnya-razrabotok-i-sozdaniya-konkurentosposobnoj-produkcii-na-osnove-patentnoj-informacii.html
metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-izucheniya-disciplini-metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-seminarskih-zanyatij-tema-po-poryadku.html
metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-vipolneniya-i-zashiti-mezhdisciplinarnoj-kursovoj-raboti-dlya-studentov-povishennogo-urovnya-po-specialnosti-080108-bankovskoe-delo.html
metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-i-povedeniyu-kraevogo-prazdnichnogo-uroka-ya-zhivu-v-krasnoyarskom-krae-materiali-k-prezentacii-knigi-puteshestvie-po-krasnoyarskomu-krayu-istartu-podgotovki-k-krae.html
metodicheskie-rekomendacii-po-prakticheskoj-grammatike-anglijskogo-yazika-dlya-studentov-ikursa-neyazikovih-vuzov.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-po-kursu-bibliotekovedenie.html
 • holiday.bystrickaya.ru/moskva-sankt-peterburg-nizhnij-novgorod-voronezh-rostov-na-donu-ekaterinburg-samara-novosibirsk-kiev-harkov-minsk-stranica-23.html
 • letter.bystrickaya.ru/motovilina-i-a-organizacionnoe-razvitie-i-innovacionnie-processi.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pokazateli-otneseniya-uchrezhdenij-k-gruppam-po-oplate-truda-rukovoditelej.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vcelyah-obespecheniya-koordinacii-deyatelnosti-obrazovatelnih-uchrezhdenij-uchrezhdenij-kulturi-i-sporta-a-takzhe-v-celyah-organizacii-ozdorovleniya-truda-otdiha.html
 • testyi.bystrickaya.ru/53-logopedicheskaya-rabota-pri-rechevom-nedorazvitii-uchebno-metodicheskoe-posobie-dlya-studentov-pedagogicheskih-fakultetov.html
 • shkola.bystrickaya.ru/realizaciya-soderzhatelnih-linij-gos-rnr-k-prikaz-ot-2010-g-uchebnij-plan-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-joshkar-ola.html
 • thescience.bystrickaya.ru/ii-osnovnoe-soderzhanie-raboti-osobie-ekonomicheskie-zoni-kak-institucionalnie-instrumenti-vklyucheniya-rossii-v.html
 • education.bystrickaya.ru/136-van-den-dele-v-vajngart-p-soprotivlenie-i-vospriimchivost-nauki-k-vneshnemu-rukovodstvu-vozniknovenie-novih-disciplin-pod-vliyaniem-nauchnoj-politiki-httpcouriercomruprilposobieweing.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/glava-13-televidenie-s-g-kara-murza-manipulyaciya-soznaniem.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchitelya-sivchenko-eleni-ivanovni-uchitelya-visshej-kvalifikacionnoj-kategorii.html
 • turn.bystrickaya.ru/pismo-xcvi-pismo-i.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-2-raboti-v-oblasti-geofizicheskogo-oruzhiya-na-poroge-geograficheskij-fakultet.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kareliya-ekskursionnie-sbornie-turi.html
 • holiday.bystrickaya.ru/oblastnaya-celevaya-programma-informatizaciya-sistemi-obrazovaniya-kirovskoj-oblasti-na-2008-2010-godi-kirov-2008.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/ot-socialnoj-istorii-k-istorii-obshestva.html
 • learn.bystrickaya.ru/etap-7-vnedrenie-i-podderzhanie-programmi-monitoringa-monitoring-i-indikatori-razrabotka-nacionalnih-programm.html
 • doklad.bystrickaya.ru/urok-2-tema-osnovnie-ponyatiya-teorii-veroyatnosti.html
 • tests.bystrickaya.ru/konkursi-akcionernoe-obshestvo-ao-kaspij-neft-tme.html
 • literature.bystrickaya.ru/chastyu-programmi-ohrani-vodnih-obektov-ot-zagryazneniya-zakonodatelstva-rossijskoj-federacii.html
 • control.bystrickaya.ru/denis-skazhite-pozhalujsta-skolko-vse-taki-sobesedovanij-kto-pishet-3-kto-4-kto-to-nedavno-govoril-chto-2-zaranee-spasibo-stranica-8.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kniga-nachinaetsya-s-pervih-upominanij-o-chislennosti-naseleniya-velikogo-novgoroda-i-zakanchivaetsya-ego-demograficheskim-prognozom-do-seredini-xxi-v-stranica-3.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/plan-nauchnoj-raboti-na-2010-god-temi-annotacii-tem-publikacii-konferencii-seminari-dissertacii.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/referat-dlya-postupleniya-v-aspiranturu-po-specialnosti-12-00-08.html
 • lecture.bystrickaya.ru/badarlamasi-ekologiyali-himiya.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-antikrizisnih-mer-pravitelstva-rossijskoj-federacii-na-2009-god-vvedenie-stranica-7.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/voda-i-eyo-svojstva-chast-2.html
 • education.bystrickaya.ru/1-putanica-v-date-okonchaniya-vojni-svyazana-s-dvumya-obstoyatelstvami-vopervih-7-maya-1945-goda-soyuzniki-ssha-i-velikobritaniya-uzhe-prinyali-kapitulyaciyu-gitlerovsk-stranica-19.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/luchshe-skuchat-vdvoem-chem-v-odinochku-test-horoshaya-li-vi-sobesednica-odinokih-lyudej-stalo-bolshe-schaste-prihodit.html
 • urok.bystrickaya.ru/problemi-geologii-i-osvoeniya-nedr-stranica-5.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/prestupnost-i-metodika-ee-izucheniya-chast-4.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/osnovnie-polozheniya-i-vivodi-dissertacii-nashli-otrazhenie-v-ugolovnom-sudoproizvodstve.html
 • universitet.bystrickaya.ru/standart-srednego-polnogo-obshego-obrazovaniyapo-fizike-srednee-polnoe-obshee-obrazovanie.html
 • bystrickaya.ru/vkomnate-za-stolom-sidel-starik-slozhno-bilo-skazat-skolko-zhe-emu-let-to-li-pyatdesyat-a-to-li-i-vse-semdesyat-stranica-7.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.